Pro-Tek Series Shampaine Radi-Op 1400-1900 Cushion Set